Artikel 1 Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

Media Bedrijf
de eigenaar en exploitant van de website BudgetLoket.nl
Adverteerder
de natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf of in opdracht van een ander opdracht verleent aan Media Bedrijf tot het doen plaatsen van advertenties op de website van Media Bedrijf
Overeenkomst
de overeenkomst tussen Adverteerder en Media Bedrijf, op basis waarvan Adverteerder op basis van overeengekomen voorwaarden gerechtigd is advertenties te doen plaatsen op de website van Media Bedrijf.

Artikel 2 Toepassing voorwaarden

Deze Algemene Advertentie Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van advertentieruimte op de website van Media Bedrijf en maken integraal deel uit van de door Adverteerder met Media Bedrijf ter zake af te sluiten advertentiecontracten.

Behoudens indien en voor zover Media Bedrijf expliciet andersluidende bepalingen dan wel algemene voorwaarden van Adverteerder uitdrukkelijk heeft aanvaard, gelden slechts de algemene advertentie voorwaarden van Media Bedrijf en worden algemene voorwaarden van Adverteerder uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Adverteerder verklaart zich ermee bekend en stemt ermee in dat aanvullend op de inhoud van deze Algemene Advertentie Voorwaarden de Nederlandse Reclame Code van toepassing is.

Indien en voor zover vast komt te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Advertentie Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt dan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

Media Bedrijf is gerechtigd de inhoud van deze algemene advertentie voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een dergelijk geval zal Adverteerder tijdig en schriftelijk worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen. Met het blijven afnemen van advertentieruimte door de Adverteerder na wijziging en kennisgeving van Algemene Advertentie Voorwaarden, wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, tenzij Adverteerder uitdrukkelijk binnen 10 werkdagen na de datum van kennisgeving bezwaar heeft aangetekend.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding; overeenkomst

Alle aanbiedingen van Media Bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding. Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Media Bedrijf dan wel op het tijdstip dat Media Bedrijf tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat er voldoende advertentieruimte beschikbaar is op Media Bedrijf op het moment van opdrachtverlening.

Artikel 4 Voorwaarden uitvoering advertentieplaatsingen

De door Adverteerder opgegeven plaatsingsdata gelden als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. Adverteerder is gehouden bij aanvang van de plaatsing van advertenties op de website controle uit te oefenen en eventuele tekortkomingen direct en schriftelijk kenbaar te maken aan Media Bedrijf, bij gebreke waarvan Adverteerder wordt geacht de betreffende plaatsing en uitvoering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Indien Adverteerder een onvolkomenheid in de advertentieplaatsing op Media Bedrijf ter zake tijdig aangeeft, zal Media Bedrijf zich inspannen om de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk op te lossen. Media Bedrijf is gerechtigd in geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder technische problemen, de advertentieplaatsing uit te stellen c.q. op te schorten. In geval van uitstel c.q. opschorting van advertentieplaatsingen zal Adverteerder in beginsel gerechtigd zijn om van Media Bedrijf alsnog te verlangen de advertenties op een later tijdstip te doen plaatsen, zonder verder enige andere gehoudenheid van Media Bedrijf.

Artikel 5 Weigering van advertenties; wijziging

Media Bedrijf is gerechtigd – ook bij een lopend contract – bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties om haar moverende redenen te weigeren dan wel plaatsing op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Media Bedrijf. Media Bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om tekst en/of vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden/zijn aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

Artikel 6 Contracttermijn; beëindiging

De afspraken tussen Adverteerder en Media Bedrijf worden aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde looptijd. Bij gebreke van een uitdrukkelijk beding omtrent de contracttermijn wordt een contracttermijn van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeengekomen.

Iedere partij is gerechtigd een lopende overeenkomst tegen het einde van de looptijd schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, bij gebreke waarvan de overeenkomst geacht wordt telkens en automatisch te zijn verlengd voor eenzelfde contractstermijn.

Ieder partij is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en tussentijds schriftelijk te doen beëindigen, indien de andere partij ondanks schriftelijke aanmaning haar contractuele verplichtingen niet (meer) nakomt, de andere partij in staat van faillissement is verklaard dan wel surseance van betaling is aangevraagd dan wel op het vermogen van de andere partij beslag is gelegd, zonder dat sprake is van (uitzicht op) opheffing daarvan.

Artikel 7 Tarieven, tariefaanpassing, betaling

Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven gebaseerd zijn op de actuele, van toepassing zijnde tarieven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Media Bedrijf is gerechtigd per 1 januari van enig volgend jaar dan wel na afloop van enige contractstermijn haar tarieven aan te passen. Tariefsaanpassing zal in een dergelijke geval adequaat worden kenbaar gemaakt. In bijzondere gevallen is Media Bedrijf tevens gerechtigd tarieven tussentijds in redelijke mate aan te passen. Mits zulks adequaat wordt toegelicht.

Ingeval van prijsverhoging na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan heeft Adverteerder het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkend aangetekend schrijven. Dit dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of de prijs te gebeuren, waarbij de Adverteerder op basis van de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven en/of prijzen dient te vergoeden, hetgeen Media Bedrijf op basis van een gesloten overeenkomst reeds heeft uitgevoerd.

Vanaf de datum van aangaan van de Overeenkomst is Media Bedrijf gerechtigd de Adverteerder te factureren ter zake de te plaatsen advertenties. Media Bedrijf is – ongeacht de overeengekomen betalingscondities – te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de voor plaatsing opgegeven advertenties te vorderen.

Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 08 dagen na factuurdatum.

Ingeval van niet of niet tijdige betaling Adverteerder de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over het verschuldigde bedrag vanaf het moment van afloop van de betalingstermijn. Tevens is Adverteerder gehouden om alle (buiten)gerechtelijke proces- in incassokosten te vergoeden aan Media Bedrijf. De (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag echter met een minimum van EUR 120,00

Artikel 8 Reclamatie

Ingeval Adverteerder niet ten minste 08 dagen na dagtekening van de factuur dan wel de eerste dag van plaatsing van de advertentie gereclameerd heeft omtrent uitvoering door Media Bedrijf, wordt Adverteerder geacht een en ander te hebben goedgekeurd. Ingeval Adverteerder tijdig reclameert ter zake een en ander, dient hij schriftelijk onder opgave van aard en gronden van de klacht zijn klachten te specificeren, bij gebreke waarvan hij geen beroep kan doen op de in de reclamatie aangegeven klachten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien komt vast te staan dat Media Bedrijf aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van advertentieplaatsingen, is haar aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel/periode van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Media Bedrijf. De aansprakelijkheid van Media Bedrijf is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Media Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade.

Media Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertenties inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Adverteerder vrijwaart Media Bedrijf in en buiten rechten voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de plaatsing van advertentie voortvloeien. Het risico voor fouten in relatie tot de wijze van terbeschikkingstelling van het advertentiemateriaal en het daartoe gehanteerde communicatiekanaal liggen bij Adverteerder.

Artikel 10 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor Media Bedrijf wordt mede verstaan het niet kunnen nakomen vanwege tekortkomingen in de nakoming door toeleveranciers van Media Bedrijf, vanwege uitval van telecommunicatie apparatuur verbindingen of door gebrekkigheid of van Materialen of zaken van derden waarvan het gebruik door Adverteerder aan Media Bedrijf is voorgeschreven.

Artikel 11 Aanlevering materiaal

Adverteerder verplicht zich zorg te dragen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal, overeenkomstig de aanwijzingen van Media Bedrijf. Als naar het oordeel van Media Bedrijf het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de Adverteerder het recht op plaatsing, zulks onverminderd de gehoudenheid van Adverteerder om te voldoen aan de overeengekomen financiële verplichtingen.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

Adverteerder garandeert Media Bedrijf dat door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de door Adverteerder verstrekte advertentiemateriaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden ter zake rechten die derden kunnen gelden krachtens de Auteurswet en/of andere regelingen op het gebied van intellectuele eigendom dan wel gebaseerd zijn op onrechtmatig handelen. Adverteerder vrijwaart Media Bedrijf zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken ter zake.

Artikel 13 Overige bepalingen

Media Bedrijf is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoogde van deze overeenkomst over te dragen aan derden, mits Media Bedrijf de Adverteerder daaromtrent tijdig en schriftelijk op de hoogte zal stellen en uitvoering van de overeenkomst gewaarborgd blijft.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Media Bedrijf en Adverteerder, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Media Bedrijf gevestigd is.

 

Versie 201802